Strona główna » Dla domu » Najczęstsze pytania

Dla domu

Najczęstsze pytania

Pytania prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta PGE Toruń S.A. osobiście,
telefonicznie - 056 659 43 40 lub wysyłając e-mail na adres: bok.pgetorun@gkpge.pl


Pytanie: Ostatnio dużo emocji wywołuje informacja o legalizacji liczników min. liczników ciepła i ponoszonych za to sporych kosztów. Budynek, w którym mieszkam zarządzany jest przez ADM. Część mieszkań wykupiona jest na własność, pozostałe są wynajmowane. Każde z mieszkań ma indywidualny licznik na korytarzu. Moje pytanie dotyczy tego, kto powinien zapłacić za legalizację? Na podstawie jakich przepisów i czy są one równe dla właścicieli mieszkań i wynajmujących?


Odpowiedź: Ciepłomierze należy okresowo poddawać legalizacji. Wynika to z treści § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych /Dz. U. nr 74, poz. 836/, który mówi, że: "w przypadku gdy instalacja zastała wyposażona w ciepłomierze służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację lub wymianę".

Pojęcie "właściciel ciepłomierza" nie jest tożsame z pojęciem "użytkownik ciepłomierza". Właścicielem ciepłomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten ciepłomierz za własne pieniądze. Użytkownikiem ciepłomierza może być osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie ciepłomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego.

Użytkownik ciepłomierza jest stroną biorącą udział w transakcji rozliczeniowej, która pokrywa należności za ilość zużytego ciepła określonego na podstawie wskazań ciepłomierza. Obowiązek zorganizowania procedury ponownej legalizacji ciąży na właścicielu ciepłomierza. Natomiast kwestia finansowania tego procesu jest sprawą uzgodnień między właścicielem /Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnotą Mieszkaniową, administracją budynku/ a użytkownikami /najemcami/ lokali.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - załącznik nr 35 pozycja nr 23 (Dz. U. nr 77 poz. 730). Okres ważności dowodu legalizacji to 5 lat.


Pytanie: Jaka powinna być temperatura ciepłej wody użytkowej przy wyjściu z podgrzewacza i po jakim czasie od odkręcenia zaworu w kranie powinna płynąć ciepła woda. Jakie przepisy regulują warunki jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa?


Odpowiedź: Zgodnie z Normą odbiorowi instalacji ciepłej wody użytkowej PN-71/B-10420 pkt. 2.2.10 w urządzeniach centralnej ciepłej wody, temperatura wody na wyjściu z podgrzewacza, przy jej nominalnym rozbiorze nie powinna przekraczać 55 stopni C. W urządzeniach z przewodami cyrkulacyjnymi temperatura wody wypływającej z punktów czerpalnych, mierzona po 5 sekundach od otwarcia zaworu nie powinna być niższa od temperatury wody w podgrzewaczu o więcej niż 10 stopni C.


Pytanie: Jako mieszkaniec bloku, członek Spółdzielni mieszkaniowej, jaki mam wpływ na rozpoczęcie sezonu grzewczego? Kto decyduje o włączeniu ciepła?


Odpowiedź: PGE Toruń S.A. zapewnia dostawę ciepła dla mieszkańców Torunia bez względu na warunki atmosferyczne czy porę roku.

>Na życzenie naszych klientów możemy dostarczyć ciepło również w chłodne dni, ranki czy wieczory - wiosną i latem.

O włączeniu dostawy ciepła decyduje sam odbiorca. Zwraca się on w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta PGE Toruń S.A. W przypadku gdy chodzi o blok czy budynek będący w zasobach Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej, itp. decyzje o włączeniu lub wyłączeniu ciepła podejmują zarządcy budynków, dlatego właśnie do zarządców budynków powinni Państwo, jako mieszkańcy kierować swoje sugestie i życzenia dotyczące włączenia ciepła.


Pytanie: Mój znajomy, mieszkaniec domku jednorodzinnego korzysta z ciepła miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostatnio widziałem u niego fakturę za ciepło, jednocześnie dowiedziałem się, ze otrzymuje taką fakturę co miesiąc. Stwierdziłem, że jest to zupełnie inny sposób rozliczenia, niż ten, w którym ja jako mieszkaniec bloku jestem rozliczany. Dlaczego?


Odpowiedź: Rozliczanie za ciepło mieszkańców bloków prowadzone jest przez Zarządców budynków. Mieszkańcy płacą co miesiąc zaliczki, a ostateczne rozliczenie następuje po okresie rozliczeniowym, najczęściej po upływie roku. Każdy Właściciel i Zarządca budynku ma swój własny system rozliczeniowy i on lub firma, która zajmuje się rozliczaniem zna jego szczegóły. Natomiast właściciel domku jednorodzinnego, który jest naszym bezpośrednim odbiorcą, otrzymuje fakturę co miesiąc, na podstawie wskazań licznika.


Pytanie: Co to jest zamówiona moc cieplna i na jakiej podstawie jest ustalana?


Odpowiedź: Moc cieplna jest to ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika ciepła (tj. w naszym przypadku gorącej wody) w ciągu godziny.

Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największa mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną potrzebną na:

  • pokrycie strat ciepła w budynku, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w znajdujących się w nim pomieszczeniach,
  • zapewnienie utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w budynku,
  • zapewnienie prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

Wielkość mocy zamówionej określa się na podstawie bilansu ciepła danego budynku. Pod uwagę bierze się przede wszystkim następujące dane: kubaturę budynku, ilość pomieszczeń i ich zastosowanie, technologię w jakiej budynek został wybudowany.

Wielkość mocy zamówionej może być zmieniona na wniosek odbiorcy, szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta.


Pytanie: Co to jest węzeł cieplny dwufunkcyjny?


Odpowiedź: Węzeł cieplny dwufunkcyjny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośników ciepła (temperatura, ciśnienie) dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Pytanie: Co to są grupy taryfowe i od czego zależy przynależność do konkretnej grupy taryfowej?


Odpowiedź: Grupa taryfowa określa grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Podział na grupy taryfowe wynika z obowiązującego prawa energetycznego. Został on dokonany w zależności od poziomu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do danego odbiorcy (grupy odbiorców). Uzasadnione koszty są wyodrębniane dla danej grupy taryfowej w zależności od:

  • źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą;
  • sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła;
  • miejsca dostarczania ciepła i związanego z nim zakresu usług przesyłowych, świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne;
  • rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów;
  • wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła.