Strona główna » Dla instytucji » ABC Rachunku

Dla instytucji

ABC Rachunku

Rachunek (faktura) za ciepło wystawiany jest raz w miesiącu (za miesiąc miniony) na podstawie podpisanej między PGE Toruń S.A. a odbiorcą umowy sprzedaży ciepła oraz wskazań układu pomiarowego.

Podstawą wysokości rachunku są jednostkowe ceny i opłaty za zamówioną moc cieplną wyrażone w MW (tzw. opłaty stałe), ceny i opłaty za dostarczone ciepło wyrażone w GJ (tzw. opłaty zmienne). Składniki te zgodnie z Prawem Energetycznym podawane są osobno dla procesu wytwarzania oraz przesyłu ciepła.

Wysokość jednostkowych cen i opłat, o których mowa powyżej jest zgodna z - zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki - Taryfą dla ciepła.

Koszty stałe, to opłata za moc zamówioną i opłata przesyłowa stała.

Koszty zmienne, to te, na które ogromny i bezpośredni wpływ mają wszyscy odbiorcy. Tu znajduje się koszt produkcji faktycznie zużytego ciepła i koszt jego przesłania siecią do odbiorcy. Zatem obniżanie wielkości rachunków za ciepło, zależy przede wszystkim od odbiorcy, tego jak gospodaruje ciepłem, czy ma termozawory, ocieplone ściany, szczelne okna i od jego nawyków.

Obecnie PGE Toruń S.A. jeśli jest to technicznie możliwe, na prośbę odbiorcy rozlicza dostarczone do obiektu ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu), faktura następnie wyodrębnia pozycje opłat na te cele.

Części składowe przykładowej faktury: (dokument .pdf)

Koszty stałe:

  • opłata stała za zamówioną moc cieplną (MW) - opłata za ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za zamówiona moc cieplną płatne w 12 miesięcznych stałych ratach, tak, aby rozłożyć koszty równomiernie w ciągu roku i nie obciążać jednorazowo klienta. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej. (pozycja 1 i 2 na fakturze);

  • opłata przesyłowa stała (MW) - opłata stała za usługi przesyłowe mocy zamówionej: ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za przesył zamówionej mocy cieplnej, płatne w 12 miesięcznych ratach. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej. (pozycja 3 i 4 na fakturze).

Koszty zmienne:

  • oplata za ciepło (GJ) - opłata zmienna za rzeczywiste zużycia ciepła ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła, płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej. (pozycja 5 i 6 na fakturze);
  • opłata przesyłowa zmienna (GJ) - opłata zmienna za faktyczne zużytego ciepła: ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła, płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej. (pozycja 7 i 8 na fakturze);
  • opłata za nośnik ciepła (m3) - występuje wówczas, gdy z winy właściciela instalacji konieczne było uzupełnienie nośnika, czyli wody. (pozycja 9 na fakturze).

Nad tym systemem naliczania opłat, ujętym w dwuczłonowej taryfie dla ciepła, nadzór sprawuje Urząd Regulacji Energetyki. Nie ma więc mowy o dowolności w wyznaczaniu cen i kosztów. Taka sytuacja sprawia, że odbiorcy mają wpływ na wysokość swoich rachunków, ponieważ opłaty w większości są uzależnione od ilości zużytego ciepła.