Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 2.05.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 2.05.2007 r.

Uwaga! Konkurs "Wiosenna radość z Cergią"!

Toruńska Energetyka Cergia SA organizuje konkurs dla mieszkańców Torunia. Do wygrania są cenne nagrody, które mogą przynieść wiele radości, a sama zabawa satysfakcję z uczestnictwa w konkursie i z wygranej. Przez trzy kolejne dni, 14-16.05.2007 r. w artykułach prasowych, drukowanych w "Nowościach" będziemy zadawać pytania, na które odpowiedzi znajdą Państwo w Aktualnościach na stronie www.cergia.pl już od 14.05. Należy wypełnić kupony konkursowe 1-3 drukowane w "Nowościach" i wysłać je na adres organizatora (ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń z dopiskiem "Konkurs") lub wrzucić do specjalnie oznaczonych skrzynek w Biurze Obsługi Klienta (ul. M. Skłodowskiej-Curie 41) lub siedzibie Zarządu Spółki (ul. Ceramiczna 6). W drugiej turze zadamy Państwu dodatkowe pytanie, które zadecyduje o przyznaniu nagrody rzeczowej. Regulamin konkursu "Wiosenna radość z Cergią" przedstawiamy poniżej. Życzymy powodzenia!!!

Regulamin konkursu "Wiosenna radość z Cergią"

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu "Wiosenna radość z Cergią" jest Toruńska Energetyka Cergia SA z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Ceramicznej 6, 87-100 Toruń.

§ 2

1. Konkurs organizowany jest na terenie Torunia.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 14.05.2007 r., a zakończy 23.05.2007 r.
3. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

§ 3

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Toruńskiej Energetyki Cergia SA.

II. Uczestnicy konkursu

§ 4

1. Konkurs skierowany jest do czytelników Nowości oraz internautów, korzystających ze strony www.cergia.pl.
2. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły osiemnasty rok życia.
3. Do udziału w konkursie nie mają prawa pracownicy Toruńskiej Energetyki Cergia SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni i zstępni).

III. Przebieg konkursu i nagrody

§ 5

1. Konkurs jest konkursem wiedzy na temat Toruńskiej Energetyki Cergia SA.
2. W ramach konkursu Cergia SA opublikuje 3 artykuły edukacyjne nt. Spółki i jej produktów. Artykuły w wersji skróconej znajdą się na łamach gazety "Nowości" w dodatku toruńskim, natomiast w wersji pełnej, zawierającej informacje umożliwiające udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe znajdą się na stronie internetowej Spółki - www.cergia.pl.
3. Artykuły ukażą się w "Nowościach" w dniach 14.05.,15.05. i 16.05.2007 r., natomiast na stronie www.cergia.pl będę dostępne od dnia 14.05.2007 r. w zakładce Aktualności.
4. Pytania konkursowe będą zawarte w kuponach drukowanych w "Nowościach" pod każdym z artykułów. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby, które nadeślą trzy kupony z kolejnymi numerami zawierające prawidłowe odpowiedzi.
5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
6. W pierwszym etapie, Komisja Konkursowa wyłoni ze wszystkich otrzymanych odpowiedzi nazwiska uczestników, którzy nadesłali kupony z trzema poprawnymi odpowiedziami.
7. Z grona tak wybranych uczestników będą losowane kolejno trzy osoby, do których zadzwoni członek Komisji Konkursowej i zada jedno pytanie nt. Spółki. Poprawność odpowiedzi uczestnika zadecyduje o przyznaniu nagrody rzeczowej. Rozmowa telefoniczna z uczestnikiem konkursu będzie nagrywana.
8. W przypadku gdy wylosowany uczestnik nie udzieli poprawnej odpowiedzi bądź członek Komisji nie zdoła połączyć się telefonicznie z wylosowanym uczestnikiem wylosowana zostanie kolejna osoba.

§ 6

Nagrodami w konkursie są 3 równorzędne nagrody rzeczowe, tj. 3 mini wieże o wartości 600 złotych każda i żadna z tych nagród nie podlega opodatkowaniu.

§ 7

1. Odpowiedzi należy nadsyłać pocztą na adres organizatora, czyli Toruńską Energetykę Cergia SA, ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń bądź można je wrzucać do specjalnie oznaczonych skrzynek znajdujących się w Biurze Obsługi Klienta, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu oraz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Skrzynki zostaną opróżnione o godz. 12.00.
2. W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które dostarczą odpowiedzi do dnia 23.05.2007, do godz. 12.00. Za dostarczenie uważa się doręczenie listu do tego dnia do siedziby Zarządu Spółki do godz. 12.00 lub wrzucenie odpowiedzi do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta lub siedzibie Zarządu do godz. 12.00.
3. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 23.05.2007 r. godz. 14.00.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana w dzienniku Nowości w dniu 25.05.2007 r.
5. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.

§ 8

1. Karty konkursowe, które zostały poważnie uszkodzone - naddarte, sklejone, poplamione w sposób, który uniemożliwia odczytanie odpowiedzi lub danych teleadresowych uczestnika są nieważne. Nieważne są również karty zamazane, nieczytelne, z dodatkowymi napisami oraz zmienione w inny sposób.
2. Karta, na którą padła wygrana pozostanie w Biurze Spółki Toruńskiej Energetyki Cergia SA.
3. Ta sama karta konkursowa może wziąć udział w losowaniu tylko raz, a jej właściciel może walczyć w II etapie konkursu tylko o jedną nagrodę.