Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 18.06.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 18.06.2007 r.

Dofinansowanie dla Starówki!

Toruńska Energetyka Cergia SA przystępuje do realizacji programu
dofinansowania (refundowania) działań podejmowanych na rzecz ochrony toruńskiej Starówki a polegających na redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, poprzez przyłączanie budynków i lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja programu jest możliwa dzięki środkom wynikającym z umowy, jaką w roku 2006 Gmina Miasta Toruń zawarła z Toruńską Energetyką Cergia SA. Na jej podstawie, producent i dostawca ciepła sieciowego przeznacza do roku 2010 po 200 tysięcy złotych rocznie na edukację ekologiczną, kulturę i sport. Beneficjentów wskazuje Prezydent Miasta Torunia.

W tym roku, aż 25% środków tegorocznego budżetu Gmina Miasta Toruń przeznacza na dofinansowania dla mieszkańców Zespołu Staromiejskiego. Nawet 3,5 tysiąca złotych dotacji otrzyma mieszkaniec, który zdecyduje się na wymianę instalacji grzewczych, tj. grzejników, termozaworów, zaworów odcinających, izolacji termicznej czy ciepłomierzy. Następne 55 tysięcy złotych wyasygnował Zarząd Toruńskiej Energetyki Cergia SA. Należy zauważyć, że jest to program wstępny, którego zadaniem jest analiza potrzeby realizacji inwestycji jak i zainteresowania mieszkańców wyprowadzeniem z Zespołu Staromiejskiego tzw. niskiej emisji, szkodliwej zarówno dla zabytkowej struktury, jak i mieszkańców. Jeżeli wystąpi potrzeba, Toruńska Energetyka Cergia SA zwiększy środki finansowe na realizację tego zadania.

Refundacja kosztów polega na częściowym zwrocie kosztów poniesionych przez właściciela (użytkownika) budynku (lokalu) na zmianę sposobu ogrzewania (zakup i montaż instalacji). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dotychczasowego sposobu ogrzewania i od tego czy do miejskiego systemu ciepłowniczego jest przyłączany cały budynek, czy tylko poszczególne mieszkania. Regulamin przewiduje większe dofinansowania w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3500 złotych na mieszkańca, jednak w przypadku korzystania przez wnioskodawcę z dofinansowania z G.F.O.Ś., kwota ta, zostanie pomniejszona o wielkość refundacji z Gminnego Funduszu.

Mieszkańcy Starówki zainteresowani udziałem w programie - powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z innymi dokumentami określonymi w regulaminie. Formularz wniosku dostępny jest i możliwy do pobrania ze strony internetowej oraz:

  • w Biurze Obsługi Klienta ul. M. Skłodowskiej - Curie 41, pokój nr 1
  • w siedzibie Spółki przy ul. Ceramicznej 6, Wydział Rozwoju Rynku Ciepła, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzieli Państwu:
Anna Berlińska z Wydziału Rozwoju Rynku Ciepła, ul Ceramiczna 6, pokój nr 318, tel. (056) 65-94-338, tel. komórkowy: (0) 693-167-956; e.mail: Anna.Berlinska@cergia.pl

Regulamin obowiązuje do końca 2007 roku. Wnioski mogą być składane przez cały rok i będą rozpatrywane na bieżąco.

"Zero emisji na Starówce"