Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 19.11.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 19.11.2007 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 26 października 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia SA. Taryfa ta wprowadzona zostanie do stosowania z dniem 1 grudnia 2007 roku i będzie obowiązywała przez okres 1 roku.

Stawki zawarte w nowej taryfie są wyższe średnio o 1,33% od stawek stosowanych dotychczas w rozliczeniach z końcowymi odbiorcami ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego. Pomimo znacznego wzrostu cen węgla energetycznego i innych składników wytwarzania i przesyłu np. wody, wzrost cen ciepła z msc jest znacznie niższy od poziomu planowanej inflacji.
Zmianie uległy stawki za ciepło dostarczane odbiorcom ze źródeł lokalnych zasilanych olejem opałowym (wzrost na poziomie 9,70%) i źródeł zasilanych gazem (wzrost na poziomie 4,90% ), a spowodowane to jest przede wszystkim wzrostem kosztów eksploatacji cen paliw tj. oleju opałowego oraz gazu ziemnego.

W nowej taryfie zmieniona została struktura opłat, czyli relacje pomiędzy opłatą stałą (za moc), a zmienną (za dostarczone ciepło). Obniżony został udział opłaty stałej w kosztach ciepła co pozwoli odbiorcy mieć większy wpływ na koszty i zużycie ciepła. Zachowany został dotychczasowy podział grup taryfowych, uzależnionych od własności majątku, który stanowi granice dostawy ciepła.
Nowa taryfa w pełni uwzględnia oczekiwania naszych klientów, które wynikają z prowadzonych przez nas analiz i badań wśród odbiorców ciepła sieciowego.

Tekst nowej taryfy został opublikowany, zgodnie z zapisami prawa energetycznego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2007 r. Nr 122, poz. 1826.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą oraz udzielą wyjaśnień specjaliści z Biura Obsługi Klienta Toruńskiej Energetyki Cergia SA, ul. Curie - Skłodowskiej 41, tel. 056 65 94 340, e-mail: bok@cergia.pl

Poniżej przedstawiony jest pełen tekst nowej taryfy dla ciepła.


Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń


TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami
od dnia 1 grudnia 2007 roku


NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 26 października 2007 r.
nr OPO-4210-39(6)/2007/1333/VI/AgS


Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Henryk Kanoniczak


CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów


1.
ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115 poz. 790 i Nr 130, poz. 905),
2.
rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423),
3.
rozporządzenie sieciowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92),
4.
odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
5.
sprzedawca -Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna, ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń,,
6.
EC Wschód - własne źródło ciepła - elektrociepłownia zlokalizowana przy ul. Ceramicznej w Toruniu,,
7.
EC Zachód - własne źródło ciepła - elektrociepłownia zlokalizowana przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu,
8.
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
9.
lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
10.
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych,
11.
grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania ,
12.
przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
13.
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
14.
grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
15.
instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
16.
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła,
17.
obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
18.
układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
19.
zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektujest niezbędna do zapewnienia:
 
a)
pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 
b)
utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 
c)
prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
20.
Biogaz: - obce źródło ciepła - BIOGAZ - INWESTOR Spółka z o.o. w Toruniu.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło


Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na terenia miasta Torunia na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

1. wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/383/1333/U/1/98/AP z 26 października 1998 r. ze zmianami:
  - nr WCC/383A/1333/W/3/2001/RW z dnia 2 stycznia 2001 r.,
  - nr WCC/383B/1333/W/OPO/2003/AJ z dnia 19 marca 2003 r.,
  - nr WCC/383C/1333/W/OPO/2003/AJ z dnia 11 września 2003 r.,
  - nr WCC/383D/1333/W/OPO/2004/AJ z dnia 28 września 2004 r.,
  - nr WCC/383E/1333/W/OPO/2005/AJ z dnia 15 lutego 2005 r.,
  - nr WCC/383F/1333/W/OPO/2005/AJ z dnia 6 czerwca 2005 r.,
  - nr WCC/383G/1333/W/OPO/2005/AJ z dnia 6 września 2005 r.,
  - nr WCC/383H/1333/W/OPO/2005/2006/AJ z dnia 7 marca 2006 r.,
  - nr WCC/383I/1333/W/OPO/2006/AJ z dnia 9 listopada 2006 r.,
  - nr WCC/383-ZTO/1333/W/OPO/2007/MP z dnia 15 czerwca 2007 r.,
  - nr WCC/383-ZTO-A/1333/W/OPO/2007/AJ z dnia 24 października 2007 r.
2. przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/403/1333/U/1/98/AP z 26 października 1998 r. ze zmianami:
  - nr PCC/403/S/1333/U/3/99 z dnia 30 września 1999 r.,
  - nr PCC/403A/1333/W/OPO/2003/AJ z dnia 11 września 2003 r.,
  - nr PCC/403B/1333/W/OPO/2005/2006/AJ z dnia 7 marca 2006 r.,
  - nr PCC/403-ZTO/1333/W/OPO/2007/MP z dnia 15 czerwca 2007 r.,
  - nr PCC/403-ZTO-A/1333/W/OPO/2007/AJ z dnia 24 października 2007 r.
3. obrotu ciepłem - decyzja nr OCC/329/1333/W/OPO/2005/AJ z 22 grudnia 2005 r. ze zmianą:
  - nr OCC/329A/1333/W/OPO/2005/2006/AJ z dnia 7 marca 2006 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy


Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:


Lp. Symbol grupy odbiorców Opis grupy odbiorców
1 2 3
1. EC/S1
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód oraz Biogaz, dostarczanego poprzez miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych, które stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane
2. EC/S1/WI
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód oraz Biogaz, dostarczanego poprzez miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy i indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
3. EC/S1/WG
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód oraz Biogaz, dostarczanego poprzez miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy i grupowe węzły cieplne, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
4. EC/S1/WG/NP
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód oraz Biogaz, dostarczanego poprzez miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
5. ECW
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód, dostarczanego bezpośrednio do odbiorców
6. ECW/S2
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych, które stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane
7. ECW/S2/WI
Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez sprzedawcę w EC Wschód i EC Zachód, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
8. OI/S/WI
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy przy ul. Idzikowskiego w Toruniu, opalanym olejem opałowym, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy i indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
9. OS/S/WI
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy przy ul. Strzałowej w Toruniu, opalanym olejem opałowym, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy i indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane
10. KGP
Odbiorca ciepła wytwarzanego w postaci pary technologicznej w źródle ciepła sprzedawcy przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu, opalanym gazem ziemnym, dostarczanego bezpośrednio do odbiorcy
11. KG
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy, opalanych gazem ziemnym, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze
12. KO
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy, opalanych olejem opałowym, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat


1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców: ECW, ECW/S2, ECW/S2/WI

1.1. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła


Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Grupa odbiorców
ECW, ECW/S2, ECW/S2/WI
1. cena za zamówioną
moc ciplną
roczna
zł/MW/rok
netto 44 033,41
brutto 53 720,76
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto 3 669,45
brutto 4 476,73
2.
cena ciepła zł/GJ netto 21,00
brutto 25,62
3. cena nosnika ciepła zł/m3
netto 9,70
brutto 11,83

1.2. Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji


Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców
ECW/S2 ECW/S2/WI
1. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna
zł/MW/rok
netto 7 917,99 22 159,99
brutto 9 659,95 27 035,19
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto 659,84 1 846,66
brutto 805,00 2 252,93
2.
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ netto 3,71 4,00
brutto 4,53 4,88

2. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców: EC/S1, EC/S1/WI, EC/S1/WG, EC/S1/WG/NP

2.1 Ceny w zakresie wytwarzania ciepła

W rozliczeniach z odbiorcami sprzedawca będzie stosował ceny za zamówioną moc cieplną i ceny ciepła ustalone jako średnioważone ceny określone na podstawie cen sprzedawcy oraz Biogaz zasilających miejską sieć ciepłowniczą:

 • wzór do obliczenia średnioważonej ceny za zamówioną moc cieplną
 • CcmCergia = CcmEC x 0,998 + CcmBIOG x 0,002

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • CcmCergia - średnioważona cena za zamówioną moc cieplną
  • CcmEC - cena za zamówioną moc cieplną dla EC Wschód i EC Zachód (określona w pkt 1.1)
  • CcmBIOG - cena za zamówioną moc cieplną w Biogaz.
 • wzór do obliczenia średnioważonej ceny ciepła
 • CccCergia = CccEC x 0,991 + CccBIOG x 0,009

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • CccCergia - średnioważona cena ciepła
  • CccEC - cena ciepła dla EC Wschód i EC Zachód (określona w pkt 1.1.)
  • CccBIOG - cena ciepła w Biogaz.

Cena nośnika ciepła wg ceny sprzedawcy określonej w pkt. 1.1.


2.2. Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła


Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców
EC/S1 EC/S1/WI EC/S1/WG EC/S1/WG/NP
1. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna
zł/MW/rok
netto 21 019,60 26 284,58 0 26 284,52 30 687,46
brutto 25 643,92 32 067,19 32 067,11 37 438,70
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto 1 751,63 2 190,38 2 190,38 2 557,29
brutto 2 136,99 2 672,26 2 672,26 3 119,89
2.
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ netto 8,63 11,87 10,26 11,26
brutto 10,53 11,48 12,52 13,74

3. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grupy odbiorców: OI/S/WI, OS/S/WI

3.1. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła


Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Grupa odbiorców
OI/S/WI OS/S/WI
1. cena za zamówioną
moc ciplną
roczna
zł/MW/rok
netto 3 536,50 2 785,55
brutto 4 314,53 3 398,37
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto 294,71 232,13
brutto 259,55 283,20
2.
cena ciepła zł/GJ netto 65,65 66,17
brutto 80,09 80,73
3. cena nosnika ciepła zł/m3
zł/tona
netto 6,59 6,60
brutto 8,04 8,05

3.2. Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła


Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców
OI/S/WI OS/S/WI
1. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna
zł/MW/rok
netto 9 746,71 9 181,56
brutto 11 891,00 11 201,50
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto 812,23 765,13
brutto 990,92 933,46
2.
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ netto 3,89 3,86
brutto 4,75 4,71

4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grup odbiorców: KO, KG


Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców
KO KG
1. stawka opłaty mie-
sięcznej za zamó-
wioną. moc cieplna
zł/MW/m-c netto 7 953,97 6 177,35
brutto 9 703,84 7 536,37
2.
stawka opłaty za ciepło zł/GJ netto 59,67 40,75
brutto 72,80 49,72

5. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców: KGP


Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców
KGP
1. stawka opłaty mie-
sięcznej za zamó-
wioną moc cieplna
zł/MW/m-c netto 7 173,90
brutto 8 752,16
2.
stawka opłaty za ciepło zł/GJ netto 52,00
brutto 63,44

Przedstawione w pkt 1 - 5 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.


6. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej


Lp. Średnica przyłącza Stawka opłaty netto
[mm] [zł/mb]
1. 20 97,50
2. 25 104,25
3. 32 116,55
4. 40 136,00
5. 50 157,75
6. 65 183,69
7. 80 226,80
8. 100 276,42
9. 125 390,75
10. 150 487,00
11. 200 588,54

Stawka opłaty brutto będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat


Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11 - 13, 18 - 21 rozporządzenia taryfowego. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy i § 24 rozporządzenia taryfowego.


CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat


1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia sieciowego.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła
  stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmian cen i stawek opłat


1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. O zmianach cen wprowadzonych przez Biogaz sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.


Ceny i stawki opłat za ciepło w poszczególnych grupach taryfowych obowiązujące od
dnia 1 grudnia 2007 r.

a) bez podatku VAT (netto)


grupa taryfowa cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stwka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW/m-c
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
EC/S1 3 715,24* 21,02* 9,70 1 751,63 8,63
EC/S1/WI 3 715,24* 21,02* 9,70 2 190,38 11,87
EC/S1/WG 3 715,24* 21,02* 9,70 2 190,38 10,26
EC/S1/WG/NP 3 715,24* 21,02* 9,70 2 557,29 11,26
ECW 3 669,45 21,00 9,70 - -
ECW/S2 3 669,45 21,00 9,70 659,84 3,71
ECW/S2/WI 3 669,45 21,00 9,70 1 846,66 4,00
OI/S/WI 294,71 65,65 6,59 812,23 3,89
OS/S/WI 232,13 66,17 6,60 765,13 3,86
KO 7 953,97 59,67 - - -
KG 6 177,35 40,75 - - -
KGP 7 173,90 52,00 - - -

* Średnoważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.


b) z podatkiem VAT w wyskości 22% (brutto)


grupa taryfowa cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stwka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW/m-c
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
EC/S1 4 532,59* 25,64* 11,83 2 136,99 10,53
EC/S1/WI 4 532,59* 25,64* 11,83 2 672,26 14,48
EC/S1/WG 4 532,59* 25,64* 11,83 2 672,26 12,52
EC/S1/WG/NP 4 532,59* 25,64* 11,83 3 119,89 13,74
ECW 4 476,73 25,62 11,83 - -
ECW/S2 4 476,73 25,62 11,83 805,00 4,53
ECW/S2/WI 4 476,73 25,62 11,83 2 252,93 4,88
OI/S/WI 359,55 80,09 8,04 990,92 4,75
OS/S/WI 383,20 80,73 8,05 933,46 4,71
KO 9 703,84 72,80 - - -
KG 7 536,37 49,72 - - -
KGP 8 752,16 63,44 - - -

* Średnoważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.