Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 4.12.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 4.12.2007 r.

Jak rozliczamy ciepło

Przytulne ciepło dla Torunia.

Ciepło do celów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody tj. ciepłej wody użytkowej, o każdej porze roku dostarcza mieszkańcom Toruńska Energetyka Cergia SA, za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej. Cergia dokonuje też pomiaru ilości dostarczonego ciepła oraz jego rozliczenia.

Rachunek /faktura/ za ciepło wystawiany jest przez Cergię SA raz w miesiącu na podstawie podpisanej pomiędzy Cergią SA, a odbiorcą umowy sprzedaży ciepła oraz odczytu układu pomiarowego. Wysokość jednostkowych cen i opłat stosowanych w rozliczeniach z Klientami jest zgodna z - zatwierdzaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) - Taryfą dla ciepła.

Podstawą wysokości rachunku są jednostkowe stawki za zamówioną moc cieplną wyrażone w MW (tzw. opłaty stałe), stawki za dostarczone ciepło wyrażone w GJ (tzw. opłaty zmienne). Składniki te zgodnie z Prawem Energetycznym podawane są na fakturze osobno dla procesu wytwarzania oraz przesyłu ciepła. Jeżeli odbiorca zużywa ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu), faktura wyodrębnia wszystkie te pozycje. Ilość ciepła [GJ] pomnożona przez ceny ciepła [zł/GJ] oraz ilość zamówionej mocy [MW] (podzielonej na 12 równych miesięcznych rat) pomnożona przez stawkę opłaty stałej [zł/MW] dają łączną wartość kosztów dostarczonego ciepła(oddzielnie za wytwarzanie ciepła i jego przesył). Ilość zamówionej mocy wynika z potrzeb cieplnych budynku określonej przez odbiorcę w umowie sprzedaży.

Niekiedy na fakturze pojawia się także opłata za nośnik ciepła (m3) - występuje ona wówczas, gdy z przyczyn niezależnych od dostawcy konieczne było uzupełnienie nośnika, czyli wody.

Takie faktury dostarczone są odbiorcom w ustalonych cyklach rozliczeniowych - co miesiąc.

Właściciel lub administrator budynku (np. Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty), który zawarł z Cergią umowę sprzedaży ciepła, reguluje co miesiąc rachunek na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła obowiązującej w Cergii SA i podanego wyżej systemu wyliczania kosztów za ciepło. Natomiast lokator budynku płaci według wewnętrznego regulaminu rozliczania kosztów ciepła ustalonego przez administratora/właściciela, w oparciu o roczne koszty płacone dostawcy ciepła (Cergii SA).

Podsumowując, wysokość opłat comiesięcznych ponoszonych przez lokatorów nie ma bezpośredniego powiązania z wysokością opłat na rzecz Toruńskiej Energetyki Cergia SA, gdyż każdy właściciel/administrator najczęściej posiada własny system rozliczeń ciepła.

W przypadku niejasności, co do stosowanego przez nas systemu rozliczania, jego oceny i zrozumienia, pomocy udzielą Państwu specjaliści z Cergii SA. Do dyspozycji Klientów jest Biuro Obsługi Klienta, M.Skłodowskiej-Curie 41, tel. 056 65 94 340, e-mail: bok@cergia.pl.