Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 4.08.2008 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 4.08.2008 r.

Dofinansowanie dla Starówki!

Toruńska Energetyka Cergia SA kontynuuje podjęte już w ubiegłym roku działania w zakresie realizacji programu dofinansowania (refundowania kosztów) działań podejmowanych na rzecz ochrony toruńskiej Starówki i polegających na redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez przyłączanie budynków i lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja programu jest możliwa dzięki środkom wynikającym z umowy, jaką w roku 2006 Gmina Miasta Toruń zawarła z Toruńską Energetyką Cergia SA. Na jej podstawie, producent i dostawca ciepła sieciowego przeznacza do roku 2010 po 200 tysięcy złotych rocznie na edukację ekologiczną, kulturę i sport. Beneficjentów wskazuje Prezydent Miasta Torunia.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Starówki, Gmina Miasta Toruń i Zarząd Cergia nie mieli wątpliwości co do zasadności kontynuowania podjętego w ubiegly roku programu. Zdecydowano, że w tym roku, 45 tys. z tegorocznego budżetu przekazanego przez Cergię- Gmina Miasta Toruń przeznacza na dofinansowania dla mieszkańców Zespołu Staromiejskiego. Zarząd Cergii wyasygnował na ten cel dodatkowe 65 tys. W konsekwencji kwota ta wyniosła łącznie 110 tys. zł.

- Refundacja polega na częściowym zwrocie kosztów poniesionych przez właściciela (użytkownika) budynku (lokalu) na zmianę sposobu ogrzewania (zakup i montaż instalacji). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dotychczasowego sposobu ogrzewania i od tego czy do miejskiej sieci ciepłowniczej jest przyłączany cały budynek, czy tylko poszczególne mieszkania już przyłączonego budynku. Regulamin przewiduje największe dofinansowania w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego ale dopuszcza również dofinansowanie w przypadku zastąpienia innych źródeł ogrzewania (gazowe, olejowe, elektryczne). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 zł na lokal mieszkalny, jednak w przypadku korzystania przez wnioskodawcę z dofinansowania z G.F.O.Ś., kwota ta, zostanie pomniejszona o wielkość refundacji z Gminnego Funduszu.

- Dofinansowanie będzie można uzyskać jednorazowo, w zamian za demontaż istniejących urządzeń oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji odbiorczej, tj. grzejników, termozaworów, zaworów odcinających, izolacji termicznej, ciepłomierza, przewodów rozprowadzających wewnątrz lokalu i doprowadzających ciepło sieciowe do lokalu - pion grzewczy.

- Podstawą udzielenia dofinansowania będzie przeprowadzenie komisyjnych oględzin, w celu stwierdzenia rodzaju dotychczasowego ogrzewania oraz spełnieniu wymagań określonych w regulaminie.

- Mieszkańcy Starówki zainteresowani udziałem w programie - powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z innymi dokumentami określonymi w regulaminie. Formularz wniosku dostępny jest i możliwy do pobrania ze strony internetowej:

Dokumenty do pobrania: REGULAMIN + WNIOSEK (plik w formacie pdf)

- Szczegółowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzielą Państwu: Anna Berlińska z Wydziału Rozwoju Rynku Ciepła ul. Ceramiczna 6, pokój nr 318, tel. (056) 65-94-338, tel. komórkowy: (0) 693-167-956, e-mail: Anna.Berlinska@cergia.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 056 659 43 40 e-mail: bok@cergia.pl.

- Regulamin obowiązuje do końca 2008 roku. Wnioski mogą być składane przez cały rok i będą rozpatrywane na bieżąco.