Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 8.05.2009 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 8.05.2009 r.

Dofinansowanie dla mieszkańców Starówki!

Toruńska Energetyka Cergia SA już po raz trzeci dofinansowuje działania na rzecz ochrony toruńskiej Starówki, polegające na redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez przyłączanie budynków i lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja programu możliwa jest dzięki środkom wynikającym z umowy, jaką w roku 2006 Gmina Miasta Toruń zawarła z Toruńską Energetyką Cergia SA. Na jej podstawie Cegia przeznacza do roku 2010 po 200 tysięcy złotych rocznie na edukację ekologiczną, kulturę i sport. Beneficjentów wskazuje Prezydent Miasta Torunia.

W związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi edycjami programu, Gmina Miasta Toruń i Zarząd Cergii nie mieli wątpliwości co do zasadności kontynuowania podjętego w 2007 roku działania. Z przekazanych przez Cergię środków Gmina Miasta Toruń jako beneficjentów wskazała mieszkańców zespołu staromiejskiego i przeznaczyła 40 tys. zł na dofinansowanie programu. Zarząd Cergii przekazał dodatkowe 80 tys. na ten cel.

W konsekwencji kwota ta wynosi łącznie 120 tys. zł.

- Refundacja polega na częściowym zwrocie kosztów poniesionych przez właściciela (użytkownika) budynku (lokalu) na zmianę sposobu ogrzewania (zakup i montaż instalacji). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dotychczasowego sposobu ogrzewania i od tego czy do miejskiej sieci ciepłowniczej jest przyłączany cały budynek, czy tylko poszczególne mieszkania już przyłączonego budynku. Regulamin przewiduje największe dofinansowania w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego, gazowego i olejowego ale dopuszcza również dofinansowanie w przypadku zastąpienia innych źródeł ogrzewania (elektryczne). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 500 zł na lokal mieszkalny, jednak w przypadku korzystania przez wnioskodawcę z dofinansowania z G.F.O.Ś., kwota ta, zostanie pomniejszona o wielkość refundacji z Gminnego Funduszu.

- Dofinansowanie będzie można uzyskać jednorazowo, w zamian za demontaż istniejących urządzeń oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji odbiorczej, tj. grzejników, termozaworów, zaworów odcinających, izolacji termicznej, ciepłomierza, przewodów rozprowadzających wewnątrz lokalu i doprowadzających ciepło sieciowe do lokalu - pion grzewczy.

- Podstawą udzielenia dofinansowania będzie przeprowadzenie komisyjnych oględzin, w celu stwierdzenia rodzaju dotychczasowego ogrzewania oraz spełnieniu wymagań określonych w regulaminie.

- Mieszkańcy Starówki zainteresowani udziałem w programie - powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z innymi dokumentami określonymi w regulaminie. Formularz wniosku dostępny poniżej. Regulamin obowiązuje do końca 2009 roku. Wnioski mogą być składane przez cały rok i będą rozpatrywane na bieżąco.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzielą Państwu: Marek Raczkowski z Wydziału Rozwoju Rynku Ciepła ul. Ceramiczna 6, pokój nr 306, tel. (056) 65-94-336, tel. komórkowy: 693-167-979, e-mail: Marek.Raczkowski@cergia.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 056 659 43 40, kom. 693-167-979, e-mail: bok@cergia.pl.