Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 15.06.2009 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 15.06.2009 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 27 maja 2009 roku Prezes Urzedu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia SA. Taryfa ta wprowadzona zostanie do stosowania z dniem 1 lipca 2009 roku.

Zmiana taryfy spowodowana jest rosnącymi w bardzo dużym tempie kosztami paliw. Od poprzedniej regulacji naszych stawek w 2008 r. koszty miału węglowego zwiększyły się o ponad 40%, energii elektrycznej o ok. 30% a ceny wody wzrosły o 11%. Ceny za ciepło uzależnione są od cen powyższych czynników, jednak pomimo tak wysokich wzrostów cen paliw udało nam się znacznie ograniczyć wysokość wzrostu ceny za ciepło.

Dzięki prowadzonej w Cergii polityce oszczędności (optymalizacji kosztów) oraz gromadzenia zapasów średni wzrost cen dla odbiorców zasilanych z msc wynosi tylko 6,92 % a dla wszystkich grup taryfowych 6,93%.

Projektując nową taryfę uwzględniliśmy opinie naszych Klientów na temat struktury opłat, czyli relacji pomiędzy opłatą stałą (za moc), a zmienną (za dostarczone ciepło). Już po raz kolejny obniżyliśmy udział opłaty stałej w kosztach ciepła z 23% na 20%, przy jednoczesnym wzroście udziału opłaty zmiennej z 77% do 80%. Zmiana struktury opłat zwiększy wpływ naszych klientów na koszty. Teraz efekt oszczędzania ciepła przez Klienta będzie jeszcze bardziej widoczny.

Pełen tekst nowej taryfy został opublikowany dnia 2.06.2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 58 poz.1202.

/pełen tekst Taryfy dla ciepła w formacie pdf jest dostępny tutaj/

Szczegółowy opis faktury i wyjaśnienie zasad naliczania kosztów za ciepło znaleźć można na stronie ABC Rachunku.

Tabela przedstawia ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od dnia 1 lipca 2009 r.


grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c] cena ciepła [zł/GJ] cena nośnika ciepła [zł/m3] stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/m-c] stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] przewidywany skutek finansowy [%]*
EC/S1 Ciepło Standard 3 525,06* * 25,36** 11,82 1 253,18 9,65 6,83%
EC/S1/WI Ciepło Komfort 3 525,06* * 25,36** 11,82 1 689,66 13,60 7,07%
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 3 525,06* * 25,36** 11,82 1 680,01 12,51 6,26%
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 3 525,06* * 25,36** 11,82 1 964,36 14,31 7,75%
ECW Ciepło 3 478,89 25,38 11,82 - - 11,24%
ECW/S2 Ciepło Minimum 3 478,89 25,38 11,82 628,08 3,83 7,88%
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 3 478,89 25,38 11,82 1 454,92 4,61 8,31%
KGI Ciepło Lokalne GI 505,79 63,27 7,27 805,51 4,33 9,57%
KGS Ciepło Lokalne GS 503,52 63,51 7,26 752,51 4,20 9,30%
KG Ciepło Lokalne KG 7 727,71 48,11 - - - 7,71%
KO Ciepło Lokalne KO 7 172,19 71,56 - - - 0,02%
Średni wzrost cen 6,93%

* Przewidywany skutek finansowy dla odbiorcy liczony przy założeniu zużycia tych samych ilości ciepła, co w roku 2008, w okresie obowiązywania nowej taryfy.

** Średnioważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.


Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.