Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 30.03.2010 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 30.03.2010 r.

Cergia uzyskała 4 gwiazdki w modelu EFQM

Toruńska Energetyka Cergia SA została laureatem wyróżnienia "Uznanie za doskonalenie" Modelu Doskonałości EFQM, na wysokim poziomie 4 gwiazdek! To poziom najlepszych organizacji krajowych. Wizyta asesorów Krajowej Organizacji Partnerskiej odbyła się w naszej Spółce w dniach 18-19 stycznia br.

Projekt EFQM prowadzony był w naszej Spółce już od listopada 2008 roku. Jest to narzędzie pozwalające na doskonalenie organizacji we wszystkich jej obszarach , w tym w zakresie obsługi i partnerskich relacji z klientami.

Dlaczego Model EFQM?

Cergia jak wiele organizacji, które wdrożyło zintegrowane systemy zarządzania oparte o normy ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001, poszukiwała metod i narzędzi służących ciągłemu doskonaleniu. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie do tego celu Modelu EFQM. Zasadniczym celem stosowania Modelu EFQM jest poprawa wyników organizacji.

Model obejmuje wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania organizacji zawarte w dziewięciu kryteriach.
5 kryteriów odnosi się do Potencjału organizacji, czyli tego "co organizacja robi", a 4 kryteria odnoszą się do Wyników, czyli tego "co organizacja osiąga". Model Doskonałości mówi, że doskonałe wyniki działania uzyskuje się w powiązaniu z wysoką satysfakcją klientów i pracowników oraz dobrym postrzeganiem przez społeczeństwo. Będzie to możliwe silnemu przywództwu, które tworzy politykę i strategię, zarządza pracownikami oraz innymi zasobami (np. ludzkimi - pracownicy, infrastrukturą, finansowymi itp.) poprzez procesy (np. obsługa i pozyskanie klienta, sprzedaż ciepła, realizacja usług około produktowych, zarządzanie personelem i obiektami technicznymi itp.).

Wdrażanie Modelu EFQM

Wdrażanie Modelu Doskonałości EFQM polega na systematycznym przeprowadzaniu samooceny organizacji i realizacji działań doskonalących zaplanowanych na podstawie wyników tejże samooceny.

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu w Spółce sprawował Komitet Sterujący EFQM, w którego skład wchodzili członkowie Rady Dyrektorów Cergii, kierownik projektu EFQM z ramienia Spółki oraz konsultant prowadzący projekt z ramienia Umbrelli (firmy konsultingowej). Po dokonaniu kompleksowej oceny organizacji, przez asesorów wewnętrznych, wg kryteriów Modelu EFQM, uzyskano pełny obraz Spółki w postaci zidentyfikowanych mocnych stron, obszarów do poprawy oraz punktacji ilustrującej pozycję organizacji na drodze do doskonałości: łączna ilość przyznanych punktów: 467- co świadczy, że Spółka jest bardzo dobrą organizacją.

Następnie prowadzone były w Spółce prace związane z opracowaniem i wdrożeniem 11 projektów i 10 działań doskonalących w różnych obszarach działalności. Szczególny nacisk w tych działaniach kładliśmy na doskonalenie jakości obsługi klienta.

W listopadzie 2009 roku Cergia sporządziła dokument aplikacyjny i wystąpiła do Krajowej Organizacji Partnerskiej EFQM o przyznanie wyróżnienia "Uznanie za doskonalenie" Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. W wyniku tego w styczniu br. gościliśmy w Spółce Asesorów Krajowej Organizacji Partnerskiej, którzy szczegółowo ocenili działalność Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Otrzymaliśmy raport z informacją zwrotną na temat mocnych stron Spółki oraz obszarów, które należy doskonalić. W wyniku oceny Cergia uzyskała punktację całkowitą w przedziale 451-500 punktów co oznacza, że otrzymała wyróżnienie "Uznanie za doskonalenie" - na wysokim poziomie 4 gwiazdek.