Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.30.01.2020

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 30.01.2020 r.

Zmiany w prawie - zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

 

W związku z nowelizacją zapisów Prawa Energetycznego (przepisu art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) oraz Prawa budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) od 1 stycznia 2020 r. autorzy projektów budowlanych są zobowiązani do złożenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej oświadczenia o istnieniu/nieistnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Oświadczenie w tej sprawie, zgodnie z nowymi przepisami, jest konieczne w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Podstawą do sformułowania takiego oświadczenia przez projektanta jest pozyskanie informacji z PGE Toruń, czy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W tym celu należy złożyć do Spółki zapytanie w formie pisemnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów przygotowaliśmy Formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania.

 

Do pobrania: Formularz do zapytania o możliwość przyłączenia do sieci

 

Zapytania prosimy kierować w formie pisemnej według załączonego wzoru na adres:

PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej
na e-mail: bok.pgetorun@gkpge.pl , przy czym treść zapytania elektronicznego powinna zawierać co najmniej dane wskazane we wzorze wniosku.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej (skan oświadczenia Spółki) na wskazany adres poczty elektronicznej, a w razie braku takiego wskazania - pisemnie na adres pytającego.

Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 7 dni, a w przypadku zapytań wymagających przeprowadzenia szczegółowych analiz 21 dni.