Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 6 i 7 Ustawy faktyczne zastosowanie cen z rekompensatą w rozliczeniach z tytułu wytwarzania ciepła z uprawnionymi odbiorcami następuje w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. wyłącznie po przekroczeniu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonej w art. 3 ust. 3 Ustawy przez średnią taryfową cenę wytwarzania określoną dla danego źródła ciepła. W przypadku gdy średnia taryfowa cena wytwarzania nie przekracza średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz wobec odbiorców nieuprawnionych stosowane są taryfowe ceny wytwarzania ciepła. Ceny taryfowe stosowane są też w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami w zakresie zużycia ciepła na potrzeby, które nie są wskazane w Ustawie.

Cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną i cena nośnika ciepła z rekompensatą ustalana jest na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla danego źródła (kotłowni). W przypadku odbiorców do których ciepło jest dostarczane z sieci S1 zasilanej z kilku źródeł ciepła, powyższe ceny są ustalane na podstawie algorytmów podanych dla tych cen w taryfie dla ciepła, które uwzględniają udział poszczególnych źródeł w zasilaniu sieci S1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do stosowania wobec nich rozliczeń na podstawie cen ciepła z rekompensatą, odbiorcy powinni składać do sprzedawcy ciepła (PGE Toruń) zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z postanowieniami art.5 ust. 2 oraz art.6 ust. 2 określenie ilości ciepła szacowanej na poszczególne potrzeby w danym budynku, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. Zgodnie ze wzorem oświadczenia należy podać szacowaną ilość i udział procentowy ciepła dostarczanego dla danego budynku w podziale na wskazane we wzorze potrzeby.

Szacowaną ilość ciepła dostarczanego na potrzeby określone we wzorach oświadczeń prosimy podać dla maksymalnego okresu stosowania cen z rekompensatą, to jest od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Link do strony Urzędu Regulacji Energetyki, na której można znaleźć: 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1975)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i poz. 1723)

pgetorun_site