Nieruchomość usytuowana jest w północno-wschodniej części miasta Torunia, przy ul. Wapiennej 66, w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej miasta. Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Grębocin, na obszarze zabudowy przemysłowej, składowej i usługowej. Nieruchomości częściowo zabudowane są kompleksem budynków przemysłowych stanowiących dawny zakład produkcyjny, obecnie w likwidacji.

Nieruchomości stanowią kompleks przeznaczony częściowo na cele produkcyjno-usługowe. Sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowy przemysłowej i tereny leśne. Teren działek w części stanowi pogranicze terenów zabudowy miejskiej. Przedmiotowe działki tworzą kompleks o zwartym kształcie. Układ hipsometryczny płaski.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia sprzedaż:

•             korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie działek nr 10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 21/209,

•             podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23% w zakresie pozostałych działek tj. nr 10/17, 10/18, 21/207, 21/208.

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 11:00. Cena wywoławcza to 3.500.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 26 listopada 2021 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości EC2 - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości znajdują się w dostępnych do pobrania załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909.

pgetorun_site