Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej, dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy, magazyny.

Przedmiotowy teren o łącznej powierzchni 7,09 ha został rozdzielony na kompleksy działek, który posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. P. Jonssona, wydzieloną drogą wewnętrzną stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące PGE Toruń S.A. Udział w działce stanowiącej drogę również stanowi przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży są więc:

Kompleks nr I o powierzchni 15.646 m2, cena wywoławcza: 3 144 800 zł netto.

Kompleks nr III o powierzchni 16.129 m2, cena wywoławcza 3 269 800 zł netto.

Kompleks nr IV o powierzchni 18.419 m2, cena wywoławcza 3 789 200 zł netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%.

Przetargi odbędą się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 14:00.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnego przetargu jest wpłacenie do dnia 3 lipca 2021 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży poszczególnych kompleksów nieruchomości dostępne są w dostępnych do pobrania załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909.

pgetorun_site