Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej, dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy, magazyny.

Przedmiotowy teren o łącznej powierzchni 7,09 ha został rozdzielony na cztery kompleksy działek, które posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. P. Jonssona, wydzieloną drogą wewnętrzną stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące PGE Toruń S.A. Udział w działce stanowiącej drogę również stanowi przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży są więc:

Kompleks nr I o powierzchni 15.646 m2, cena wywoławcza: 2.810.000 zł netto.

Kompleks nr II o powierzchni 19.578 m2, cena wywoławcza: 3.481.000 zł netto

Kompleks nr III o powierzchni 16.129 m2, cena wywoławcza 2.920.000 zł netto.

Kompleks nr IV o powierzchni 18.419 m2, cena wywoławcza 3.385.000 zł netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%.

Przetargi odbędą się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnego przetargu jest wpłacenie do dnia 4 lutego 2022 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży poszczególnych kompleksów nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909.

pgetorun_site