Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej, dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy, magazyny.

Przedmiotowy teren o łącznej powierzchni 7,09 ha został rozdzielony na pięć kompleksów działek, z których cztery posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. P. Jonssona, wydzieloną drogą wewnętrzną stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące PGE Toruń S.A. Udział w działce stanowiącej drogę również stanowi przedmiot sprzedaży. Piąty kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Szosa Bydgoska, na podstawie służebności gruntowych.

Przedmiotem sprzedaży są więc:

Kompleks nr I o powierzchni 15.646 m2, cena z ostatniego przetargu: 2.650.000  zł netto.

Kompleks nr II o powierzchni 12.435 m2, cena z ostatniego przetargu: 2.100.000 zł netto

Kompleks nr III o powierzchni 16.129 m2, cena z ostatniego przetargu 2.750.000 zł netto.

Kompleks nr IV o powierzchni 18.419 m2, cena z ostatniego przetargu 3.200.000 zł netto.

Kompleks nr V o powierzchni 7.143 m2, cena z ostatniego przetargu 1.200.000 zł netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia negocjacji, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%.

Sprzedaż będzie prowadzona w drodze negocjacji, po otrzymaniu zgłoszenia przystąpienia do negocjacji. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 31.05.2024 r. O dacie i godzinie spotkania negocjacyjnego uczestnicy będą informowani odrębnie, wg kolejności otrzymania zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnego przetargu jest wpłacenie do dnia 31.05.2024 r. wadium na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży poszczególnych kompleksów nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909 lub 691 964 499.

pgetorun_site