Działka położona jest we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. Pancernych. Posiada kształt zwartego trapezu o płaskim ukształtowaniu. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pancernych. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowo-przemysłowej. Od strony wschodniej granica działki została naruszona przez budynek znajdujący się na działce sąsiedniej, który nie jest własnością PGE Toruń. Ponadto na działce znajduje się ogrodzenie oraz barak o konstrukcji drewnianej, nie związane trwale z gruntem. Wyżej opisane budowle nie są własnością PGE Toruń. Ponadto przez teren działki (wzdłuż granicy północnej) przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Dodatkowo działkę na ukos przecina sieć wodociągowa.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to: usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i obiekty małej architektury.

Cena wywoławcza 70.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 9 Ustawy o VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 6.10.2023 r. o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 2.10.2023 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości Pancernych - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909 lub 691 964 499.

pgetorun_site