Działka położona jest we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. Pancernych. Posiada kształt zwartego trapezu o płaskim ukształtowaniu. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pancernych. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowo-przemysłowej przy czym od strony wschodniej granica działki została naruszona przez budynek znajdujący się na działce sąsiedniej, który nie jest własnością PGE Toruń. Ponadto na działce znajduje się ogrodzenie oraz barak o konstrukcji drewnianej, nie związane trwale z gruntem. Wyżej opisane budowle nie są własnością PGE Toruń. Ponadto przez teren działki (wzdłuż granicy północnej) przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Dodatkowo działkę na ukos przecina sieć wodociągowa.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to: usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i obiekty małej architektury.

Cena wywoławcza 80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 9 Ustawy o VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06 marca 2023 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości Pancernych - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909 lub 691 964 499.

pgetorun_site