W nowej taryfie, ceny ciepła wzrosną średnio o 12,7% dla odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej.

Sposób kształtowania ceny ciepła wynika z zasad określonych w rozporządzeniu taryfowym. Ostateczną cenę, w taryfie dla ciepła, zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, biorąc pod uwagę zrównoważenie interesów klienta końcowego i przedsiębiorstwa.

Nowa taryfa oparta jest na cenie referencyjnej ogłoszonej przez Prezesa URE komunikatem z dnia 30 marca 2020 r. i odzwierciedla rynkowe ceny ciepła z ubiegłego roku, na które wpłynął między innymi kilkukrotny wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2.

Technologia gazowa, która wykorzystywana jest w elektrociepłowni PGE Toruń do produkcji ciepła, pozwoliła natomiast w znacznym stopniu ograniczyć koszty środowiskowe, występujące przy stosowaniu innych paliw.

Zmiana ceny wynika również z wyższych kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej tj. sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, w tym prowadzonych modernizacji i remontów, zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła.

pgetorun_site