Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to: usługi komercyjne. W niewielkiej części działka znajduje się w obszarze zdefiniowanym jako: droga lokalna.

Cena wywoławcza 150.000,- zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 9 Ustawy o VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 6 października 2022 r. o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 3 października 2022 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości Kołowa - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909 lub 691 964 499.

pgetorun_site