Podstawą do sformułowania takiego oświadczenia przez projektanta jest pozyskanie informacji z PGE Toruń, czy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W tym celu należy złożyć do Spółki zapytanie w formie pisemnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów przygotowaliśmy Formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania.

Zapytania prosimy kierować w formie pisemnej według załączonego wzoru na adres:

PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznejna e-mail: bok.pgetorun@gkpge.pl , przy czym treść zapytania elektronicznego powinna zawierać co najmniej dane wskazane we wzorze wniosku.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej (skan oświadczenia Spółki) na wskazany adres poczty elektronicznej, a w razie braku takiego wskazania - pisemnie na adres pytającego.

Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 7 dni, a w przypadku zapytań wymagających przeprowadzenia szczegółowych analiz 21 dni.

pgetorun_site