Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.044.129 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 39.044.129 (słownie: trzydzieści dziewięć milio­nów czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

  • 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji serii A o numerach od nr A 000.000.001do nr A 022.000.000,
  • 1.600.000 (słownie: milion sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od nr B 000.000.001do nr B 001.600.000,
  • 11.381.306 (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć) akcji serii Co numerach od nr C 000.000.001 do nr C 011.381.306,
  • 4.062.823 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) akcji serii D o numerach od nr D 000.000.001 do nr D 004.062.823.

Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony.

 

 

Aktualizacja: 24.02.2021, Julita Karpińska
pgetorun_site