Zasady przetwarzania danych osobowych odbiorcy - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: IOD.PGETorun@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • w celu zawarcia i realizacji umów, w tym dotyczących dostaw produktów i usług związanych z przedmiotem działalności PGE Toruń S.A. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej Spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres związania zawartymi umowami, a następnie przez okres 3 lat po ich zakończeniu. Przechowywanie danych może zostać przedłużone w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt III ust. 3 na czas trwania stosownych postępowań sądowych albo administracyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi przetwarzającemu - PGE Energia Ciepła S.A., na podstawie Umowy SLA oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych zawartych z tą Spółką przez PGE Toruń S.A.;
 • innym podmiotom, którym PGE Toruń S.A. zleca wykonanie prac wynikających z zawartych z Tobą umów;
 • podmiotom, wobec których obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującegonp. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak dla zawarcia i wykonywania umów niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania odbiorcy, ponadto adresu obiektu, do którego dostarczane ma być ciepło lub realizowane usługi wraz z określeniem tytułu prawnego odbiorcy do tego obiektu.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Karol Wielkanowski. Kontakt e-mail: iod.pgetorun@gkpge.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Mateusz Okoński. Kontakt e-mail: iod.pgetorun@gkpge.pl