Cele projektu

  • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
  • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
  • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
  • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
  • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na budowie sieci magistralnej DN600 w technologii preizolowanej, tworzącej pierścień obejmujący wschodnią część miasta, od źródła EC1 do komory S16s zlokalizowanej na osiedlu „Na Skarpie”. Ponadto w zakres projektu wchodzi budowa odcinka sieci DN150 i DN250, od źródła EC1 do obiektów w rejonie ul. Przy Lesie, które aktualnie są zasilane z komory G2. Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i emisji zanieczyszczeń, dzięki możliwości okresowego wyłączania zasilania znacznego odcinka istniejącej napowietrznej magistrali cieplnej DN900. Znacząco zwiększy się też pewność zasilania wszystkich odbiorców ciepła, z sieci ciepłowniczej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

Planowane efekty

  • Wybudowanie 4.890,0 m sieci ciepłowniczych
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 24.482,25 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) – 1.379,28 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie ilości pyłów – 0,008 Mg/rok

Wartość projektu: 31 457 466,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 780 000,00 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0043/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci