Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualna Taryfa dla ciepła obowiązuje od 1 września 2021 r. i została zatwierdzona decyzją Prezesa URE, nr OPO.4210.28.2021.JPi. 

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła