Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualnie w PGE Toruń S.A. obowiązuje taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.94.2022.MNI z dnia 15 grudnia 2022 roku, wprowadzona do stosowania od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła

Nowelizacja „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”

W dniu 15 lutego br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która gwarantuje, że maksymalna cena za ciepło sieciowe dla odbiorców uprawnionych nie może być wyższa o więcej niż 40 proc. w stosunku do ceny obowiązującej na koniec września 2022 roku.

Nowe zasady wsparcia będą obowiązywały od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi dotychczas do rekompensat, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty wskazane w ustawie.

Zgodnie z zapisami ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił 23 lutego br. (Informacja nr 9/2023) maksymalne ceny ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych systemach ciepłowniczych miast, w tym dla Torunia.

https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

Wyciąg z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9 2023 PGE Toruń

Realizując obowiązek określony w art. 14. Ustawy, poniżej publikujemy jednostkowe ceny i stawki opłat, w wysokościach odpowiadających maksymalnej albo najniższej cenie dostawy ciepła. Poniżej wskazane ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów Ustawy.

 

Ceny i stawki dla uprawnionych odbiorców

pgetorun_site