Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualna Taryfa dla ciepła obowiązuje do 14 sierpnia 2019 r. do 13 sierpnia 2020 r. i została zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.26.2019.JPi, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.07.2019 r. poz. 4063.

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła