Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualnie w PGE Toruń S.A. obowiązuje taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.50.2022.MŻK, wprowadzona do stosowania od 1 października 2022 roku.

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła

PGE Toruń S.A. informuje, że w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. stosuje w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła z lokalnych kotłowni olejowych (grupa taryfowa KO), poniższe stawki opłat za ciepło z rekompensatą.

Lp.

Rodzaje stawek

Ceny bez rekompensaty

Ceny z rekompensatą

1.

stawka opłaty

miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c netto

15 956,03

10 432,16

2.

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ netto

181,98

118,98

Stawki opłat z rekompensatą stosuje się dla uprawnionych grup odbiorców wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).