Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualnie w PGE Toruń S.A. obowiązuje taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.59.2023.MKo5 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Od 1.04.2024 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych.

Zmiana wynika z wprowadzonej od 1 kwietnia nowej taryfy przez Geotermię Toruń Sp. z o.o.

 

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła

Nowelizacja „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która przedłuża obowiązywanie systemu wsparcia odbiorców ciepła do 30 czerwca 2024 r. System wsparcia gwarantuje, że maksymalna cena za ciepło sieciowe dla odbiorców uprawnionych nie może być wyższa o więcej niż 40 proc. w stosunku do ceny obowiązującej na koniec września 2022 roku.

Zasady wsparcia określone w Ustawie obowiązują w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, takimi jak m.in. gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty wskazane w ustawie.

Zgodnie z zapisami ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił 23 lutego 2023 r. (Informacja nr 9/2023) maksymalne ceny ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych systemach ciepłowniczych miast, w tym dla Torunia.

https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

Wyciąg z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9 2023 PGE Toruń

Realizując obowiązek określony w art. 14. Ustawy, poniżej publikujemy jednostkowe ceny i stawki opłat, w wysokościach odpowiadających maksymalnej albo najniższej cenie dostawy ciepła. Poniżej wskazane ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów Ustawy.

 

Realizując obowiązek określony w art.59a ust.1 Ustawy informujemy, że PGE Toruń S.A. jako sprzedawca ciepła w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w art.4 ust.1 Ustawy, stosuje cenę dostawy ciepła nie wyższą niż maksymalna cena dostawy ciepła. Poniżej publikujemy maksymalną cenę dostawy ciepła, ceny dostawy ciepła bez wyrównania oraz jednostkową wysokość wyrównania, dla poszczególnych grup taryfowych.

Ponadto, w związku z postanowieniami art.59a ust.2 Ustawy, publikujemy informację o jednostkowych kwotach pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanego wyrównania wraz z podaniem jednostkowych cen i stawek opłat nie wyższych niż maksymalne oraz jednostkowych cen i stawek opłat bez wyrównania (taryfowych), dla poszczególnych grup taryfowych. Kwotę pomniejszenia kosztu zakupu ciepła w przypadku danej faktury można wyliczyć na podstawie jednostkowych kwot pomniejszenia kosztów zakupu podanych w poniższej tabeli oraz ilości ciepła (GJ), wielkości zamówionej mocy cieplnej (MW) i ilości nośnika ciepła (m3) określonych w tej fakturze, dla danej grupy taryfowej.

Podane poniżej ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie w związku ze zmianą taryfy dla ciepła lub zmianą przepisów Ustawy.

Maksymalna cena dostawy ciepła, cena dostawy ciepła bez wyrównania oraz jednostkowa wysokość wyrównania, wg poszczególnych grup taryfowych

Jednostkowe ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne, jednostkowe ceny i stawki opłat bez wyrównania (taryfowe) oraz Jednostkowe kwoty pomniejszenia kosztów zakupu ciepła przy zastosowaniu wyrównania, wg poszczególnych grup taryfowych

pgetorun_site