Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualna Taryfa dla ciepła obowiązuje od 14 sierpnia 2020 r. do 13 sierpnia 2021 r. i została zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.22.2020.JPi, opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło w dniu 27.07.2020 r. poz. 204/2020.

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła